สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติ ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

                                                    
          ประวัติความเป็นมาของ สมเด็จพระพุฒาจารย์  ( โต พรหมรังสี )           
     เด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)นามเดิม โต นามสกุล ไม่ปรากฏ มารดาชื่อ งุด เกศ บิดาไม่ ปรากฏ เกิดที่บ้านไก่จ้น อำเภอท่าเรือ จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๓๓๑ เวลาไกล้รุ่งย่ำสว่าง ในรัชการของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ ๑ หลังตั้งกรุงได้ ๖ ปี เมื่อเยาว์วัยได้บรรพชา(สามเณร)ที่วัดอินทรวิหาร บางลำพู อุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)เป็นนาคหลวงในรัชการที่ ๑ ทรงเป็นโยมเจ้าภาพ หลังจากบวชแล้วได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนจนแตกฉาน มีความชำนาญในการแสดงธรรม พร้อมทั้งการบริหารการคณะสงฆ์ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์ชั้นสูงที่สุด สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)มรณะภาพเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๕ สิริรวมอายุได้ ๘๔ ปี ๒ เดือน ๕ วัน เนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)เป็นพระสุปฏิบัติและเป็นพระผู้คงแก่เรียน พร้อมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคม มีเมตตาธรรม และพรหมวิหารจึงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และตลอดไปถึงกาลข้างหน้า

view